Psikoterapide Atasözü Kullanımı

ÖZET

Psikoterapilerde genelde Batı’nın, özelde Amerika’nın yerel (kendi kültürüne ait) psikolojisi olan ana-akım psikoloji yaklaşımlarından esinlenen psikoterapi yöntem ve yaklaşımlarının kullanılıyor oluşu, farklı kültürel zemine sahip bireyler için, kimi zaman güvensizliklere, tereddütlere ve bazen de yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Bu nedenle gerek psikoterapi hizmetinin daha geniş kitlelere ulaşması ve de terapi sürecinde danışanların daha etkin yararlanabilmesi için psikoterapi ve psikolojinin yerelleşmesi önemlidir.

Bu çalışmada, psikolojinin ve psikoterapinin yerelleşmesi ihtiyacına dayalı olarak, atasözleri ve deyimlerin psikoterapide kullanımı incelenmiştir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, psikoterapinin etkinliğini artırma ve nihai amaçlara ulaşma konusunda atasözleri ve deyimler kullanılabilir mi, bu konuda terapistlerin düşüncelerini anlamak olmuştur. Ayrıca danışan ile terapistin ortak dil kullanarak teröpatik bağlantıyı sağlama konusunda atasözleri ve deyimlerin etkisini öğrenmeyi amaçlamıştır. Bunların sonucu olarak da, atasözleri ve deyimlerin psikolojinin ve psikoterapinin yerelleşmesine katkısını incelemek amaçlanmıştır.

Çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede katılımcılarla yarı yapılandırılmış sorular bağlamında görüşme gerçekleştirilerek kaydedilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını, İstanbul’da yaşayan ve farklı alanlarda çalışan, farklı yaşlarda ve farklı cinsiyetten 10 psikoterapist oluşturmaktadır.

Araştırma bulgularına göre, atasözleri ve deyimler psikoterapinin etkinliğini artırmak ve danışanın hayatta bir kişi olarak kendi tarzını belirlemesine katkı için kullanılabileceği belirlenmiştir. Teröpatik ittifakın sağlanmasına katkı sağlayan atasözü ve deyimlerin, terapi sürecinin farklı bağlamlarında kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak, psikoterapinin ve psikolojinin yerelleşmesine yönelik olarak atasözü ve terapi ilişkisinin araştırılmaya devam etmesi ve atasözlerinin teröpatik etkisinin araştırılması önerilmektedir.

 

Anahtar kelimeler: Psikoterapi, atasözleri, deyimler, kültür, kültürel psikoloji, psikoterapinin yerelleşmesi, terapide atasözü, psikoloji

 

ABSTRACT

In psychotherapies, using therapy approaches and methods  inspired mainstream psychology which are generally originated from west and specifically originated from USA (their  own culture) sometimes can cause insecurity, hesitation and also misunderstanding for individuals with different cultural backgrounds. Therefore, localization of psychotherapy and psychology is important in order to make psychotherapy services more available for a wide range of people and also it is important to make therapy process more beneficial for clients.

In this study, based on the needs of the localization of psychology and psychotherapy, use of proverbs and idioms in psychotherapy was examined.

In this context, the purpose of the study is that increasing the effectiveness of psychotherapy and understanding therapist’s opinions about whether proverbs and idioms can be used in order to reach ultimate goals.  Also, it is aimed to understand the effects of proverbs and idioms about providing therapeutic connection by using common language between therapist and client.  As a result of them, it is aimed to examine the contribution of proverbs and idioms to localization of psychotherapy and psychology. In this context, interviews were realized and recorded by asking participants semi-structured questions. The participants of the study consist of 10 psychotherapists who live in Istanbul and working in different areas.  Also they are from different ages and sexes.

According to findings, proverbs and idioms can be used in order to increase effectiveness of psychotherapy and contribute to client’s life to determine for his/her own style as a person.  It was came up that proverbs and idioms that contribute providing the therapeutic alliance can be used in psychotherapies in different contexts.  Based on these results, it is important to research the therapeutic effects of proverbs and idioms and the relationship between proverbs and therapy oriented to localization of psychotherapy and psychology.

Keywords: Psychotherapy, proverbs, idioms, culture, psychology, localization of psychotherapy, the adage in therapy, psychology

 Psikoterapide Atasözü Kullanımı (TEZ)