ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ


DANIŞAN / EĞİTİM ALAN KİŞİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca hazırlanmıştır.

Tarafımızca kişisel verilerinizin ve mahremiyetinizin korunması konusuna azami önem verilmekte ve bu konudaki yükümlülüklerimiz üstün gayretle yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

Unvanı: Uzman Klinik PsikologRamazan USLU (Cevher Psikoloji)
Posta adresi: Elmalı Mahallesi 21. Sokak Şerbetçi Apartmanı No:1 İç Kapı No:9 Kat:5 Muratpaşa/ANTALYA
E-posta adresi: [email protected]
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: [email protected]
Telefon numarası: +90 507 767 28 10 İnternet adresi: www.ramazanuslu.com

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Aşağıda belirtilen kişisel veriler:

 • kimlik
 • iletişim
 • müşteri işlem
 • finans
 • görsel ve işitsel kayıtlar
 • mesleki deneyim
 • aile öyküsü
 • alışkanlıklar
 • geçmiş yaşam öyküsü
 • ilişki öyküsü
 • sağlık bilgileri
 • cinsel hayat
 • ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri
 • hukuki işlem

aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:

 • psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yürütülmesi
 • talep / şikayetlerin takibi
 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Psikolojik danışmanlık hizmeti sunulması sürecinde, yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerden hizmet alma sebebinizle ilgili olanları sağlıklı, verimli ve hızlı şekilde hizmet sunabilmek amacıyla açık rızanız alınarak hizmet veren uzman tarafından işlenebilecektir. Bu konuda açık rıza vermemeniz halinde sürecin sağlıklı, verimli ve hızlı yürütülemeyebileceğini bilginize sunmak isteriz.

Tarafınızca, psikolojik danışmanlık hizmeti sürecinde paylaşılan bilgiler, danışmanlık sunan uzman tarafından erişime kapalı şekilde
muhafaza edilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kanuni zorunluluk haricinde kişisel verileriniz üçüncü bir tarafla paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle:

aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

Tarafımıza başvuruda bulunarak kendinizle ilgili;

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz,
 • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz,
 • veya mobil imza ile iletmeniz,
 • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz
 • veya kayıtlı elektronik posta (KEP) ([email protected]) adresimize iletmeniz

gerekmektedir.

Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.